სარწყავი სისტემა ერთ-ერთი აუცილებელი ინსტუმენტია გამწვანებულ სივრცეში. საწყავი სისტემის დროს ბაღი ირწყვება ერთდროულად, მიზანმიმართულად და თანაბრად. Მცენარეების და განსაკუთებით მწვანე საფარის სრულად გახარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სარწყავი სისტემის არსებობა.